Stadgar

Stadgar för ÅRSTA HAVSBADS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING
ansluten till Villaägarnas Riksförbund

§ 1 Föreningens ändamål och verksamhetsområde
1. Årsta Havsbads Fastighetsägareförening är en partipolitiskt obunden sammanslutning av fastighetsägare. Föreningen är ansluten till Villaägarnas Riksförbund, nedan kallat förbundet, och är förbundets organ på lokal nivå.
2. Föreningens verksamhetsområde är Årsta Havsbad och samtliga fastigheter inom Alvsta, Stadsberga och Årsta i Haninge kommun.
3. Fastighetsägareförening är en självständig juridisk person.
4. Fastighetsägareföreningen skall verka för ett framtidsdugligt och trivsamt Årsta Havsbad planerat så att medlemmarnas fastigheter kan utvecklas för aktuella och framtida behov i takt med samhället i övrigt. Med byggrätter som möjliggör fritids- eller permanentboende med normal åretruntstandard för en hel familj.
5. Föreningen skall även i övrigt bevaka medlemmarnas intressen i enlighet med dessa stadgar samt de stadgar och riktlinjer, som gäller för Villaägarnas Riksförbund.
6. Föreningen skall med stöd av regionkansliet verka för att förbundets målsättningar uppnås. Föreningen skall särskilt genom medlemsvärvning verka för att öka antalet medlemmar i Årsta Havsbad.

§ 2 Medlemskap
1. Förbundets medlemmar inom föreningens verksamhetsområde blir automatiskt medlemmar i föreningen om de inte anmäler annat.
2. Med medlem jämställs person, som ingår i samma hushåll som medlem. Rättigheter och skyldigheter enligt dessa stadgar tillkommer dock i varje särskilt fall endast en person per hushåll.

§ 3 Medlemsavgifter
1. Medlemsavgiften utgörs dels av en avgift till föreningen, dels av en avgift till förbundet.
2. Medlemsavgiften uppbärs av förbundet. Avgift för ansluten förenings egen verksamhet skall enligt förbundets stadgar utbetalas till föreningen senast två månader efter det den kommit förbundskansliet tillhanda.

§ 4 Föreningsmöte
1. Föreningsmöte kan antingen vara årsmöte eller extra föreningsmöte.
Årsmöte skall hållas före aprils månads utgång.
Extra möte samman- kallas av föreningsstyrelsen antingen på eget initiativ eller när det – för att behandla viss angiven fråga – påfordras av medlemmar, som tillsammans representerar minst 25 % av föreningens totala röstetal.
Extra föreningsmöte skall hållas inom två månader från det begäran inkommit till föreningsstyrelsen. I nämnda tidsperiod skall i förekommande fall inte inräknas månaden juli.
2. Styrelsen kallar till föreningsmöte och bestämmer tid och plats för mötet.
Kallelse skall utgå senast 14 dagar före mötet. När det gäller årsmöte skall kallelse utgå senast 30 dagar före årsmötet.
Förslag till dagordning jämte övriga erforderliga handlingar skall utsändas eller hållas tillgängliga hos styrelsen senast en vecka före mötet. När det gäller årsmöte senast två veckor före mötet.
3. Medlemmar äger att till årsmöte inkomma med motioner, som skall vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före mötet.
4. Styrelsen ska avge yttrande över de motioner som kommit in. Inkomna motioner och föreningsstyrelsens yttrande skall bifogas förslaget till dagordning.

§ 5 Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.
2. Fråga om mötets behöriga utlysning.
3. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande och övriga funktionärer för mötet.
6. Behandling av verksamhetsberättelse.
7. Behandling av revisionsberättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet.
10. Beslut om arvoden.
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
12. Val av ordförande i styrelsen.
13. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
14. Val av övriga funktionärer.
15. Val av två revisorer och en revisorsuppleant.
16. Utseende av valberedning.
17. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
18. Övriga ärenden, som av styrelsens förelagts årsmötet.
19. Behandling av inkomna motioner.
20. Ärenden, som mötet med minst 3/4 majoritet beslutar ta upp till behandling.
Vid extra föreningsmöte får – förutom punkterna 1-5 ovan – endast behandlas den eller de frågor, som föranlett att mötet sammankallats.
Beslut vid föreningsmöte fattas genom öppen omröstning om mötet ej beslutar annorlunda för visst fall.
Som mötets beslut gäller den mening som får högsta antal avgivna röster, om ej i dessa stadgar eller på annat sätt krävs kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika röstetal har fungerande ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.
Varje medlem äger en röst. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens egen förvaltning.

§ 6 Styrelse
1. Styrelsen skall bestå av (1) ordförande och högst ytterligare åtta (8) ledamöter. Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter. Ordföranden utses för ett år. Ledamöterna utses växelvis på ett respektive två år så att mandattiderna inte utgår samtidigt för alla ledamöter. Avgående ledamöter kan omväljas. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer.
2. Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar och föra protokoll över sina sammanträden. Föreningens firma ska tecknas av styrelsen eller på det sätt styrelsen beslutar.
3. Styrelsen har att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut sammanställa dem i resultat- och balansräkning samt avge berättelse över föreningens verksamhet. Sammanställningen och berättelsen skall föreläggas årsmöte.
4. Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal i omröstning gäller den mening som biträdes av ordföranden utom vid val då lotten avgör.
Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning.
Kallelse utfärdas av ordförande senast sju dagar före styrelsemöte.

§ 7 Verksamhetsår och revision
Verksamhetsår är kalenderår.
Styrelsens förvaltning granskas av revisorer utsedda av årsmötet. Styrelsen har att senast tre veckor före årsmötet ställa erforderliga handlingar till revisorernas förfogande för granskning. Revisionsberättelse skall avges till styrelsen senast en vecka före årsmötet därefter föreläggas årsmötet för beslut.

§ 8 Valberedning
Valberedningen på tre personer, skall ge förslag till val av funktionärer samt tillställa styrelsen detta förslag senast fjorton dagar före det möte vid vilket val skall hållas.

§ 9 Stadgeändring och upplösning
1. Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Sådant beslut är giltigt när det fattas antingen av ett årsmöte med minst 3/4 av samtliga avgivna röster eller med enkel majoritet av två på varandra följande möten med minst sex månaders mellanrum. Ett av dessa möten skall vara ordinarie årsmöte.
2. Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av ordinarie årsmöte. Sådant beslut är giltigt när det fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslutet skall biträdas av minst 3/4 av samtliga avgivna röster vid vardera mötet.
3. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till Villaägarnas Riksförbund, som har att använda medlen för ändamål enligt förbundets syften i första hand inom den upplösta föreningens verksamhetsområde.

§ 10 Uteslutning
Medlem som aktivt motverkar föreningens ändamål och verksamhet kan uteslutas genom beslut av föreningens styrelse.
Styrelsens beslut kan överklagas och skall då underställas föreningsmöte för slutgiltigt ställningstagande. Beslutet skall biträdas av minst 3/4 av samtliga avgivna röster.

——- x ——-

Dessa stadgar är antagna av Årsta Havsbads Fastighetsägareförening vid dess årsmöte söndagen den 9 januari 2005. En justering av stadgornas § 6, punkt 1 genomfördes under föreningens årsmöte den 30 mars 2014.