Detaljplanen

Till

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planenheten
Haninge kommun
136 81 Haninge
Yttrande från Årsta Havsbads Fastighetsägareförening avseende förslag till Detaljplan för Årsta Havsbad

Utveckla Årsta Havsbad till ett framtidsdugligt skärgårdssamhälle!
Yttrande från Årsta Havsbads Fastighetsägareförening avseende förslag till Detaljplan för Årsta Havsbad

Utveckla Årsta Havsbad till ett framtidsdugligt skärgårdssamhälle!
Vi i fastighetsägareföreningen vill utveckla vårt område så att det svarar upp mot nutidens standard och framtidens krav. Vi vill värna om en fullgod miljö med rimliga boendekrav och vi vill lämna efter oss ett lummigt och framtidsdugligt, levande skärgårdssamhälle.
Vi vill med kraft understryka att vi i första hand behöver våra hus som väl fungerande bostäder, vare sig vi är fritidsboende eller permanentboende. Vi protesterar med eftertryck mot detaljplaneförslagets huvudinriktning att sätta ett överspelat samhälleligt mål att göra våra hus till exempel över en gången tids kulturbyggnation före våra nuvarande sociala behov av att ha ett fungerande och fullvärdigt boende.
Kommunens politiska majoritets största parti anger som ett bärande mål för Haninge planverksamhet att ”Detaljplaner ska framställas efter de boendes behov”. Vi stöder detta mål och förutsätter att detaljplaneförslaget omarbetas radikalt.
Det framlagda detaljplaneförslaget inkräktar nämligen på den fria äganderätten och vi förutsätter att Haninges politiska majoritet omprövar en sådan inriktning. I annat fall tvingas vi överklaga planen och införskaffa juridiskt och opinionsmässigt stöd från vår huvudorganisation Villaägarnas Riksförbund för att i en Alliansstyrd kommun hävda äganderätten.
Men vi är optimister och förutsätter att förvaltningen och dagens majoritet i Haninge kommun förändrar detaljplaneförslaget så att boytorna ökas, bland annat med möjligheter till loft och med borttagen procentgräns för byggyta på tomten samt genom att ta bort alla de valfrihetsfientliga restriktioner som inkräktar på vår förfoganderätt över våra fastigheter. Vissa av de föreslagna restriktionerna skulle inskränka färgval vid ommålning och tvinga oss att allesammans ha samma gröna staket.
Vi kräver en plan som möjliggör individuella lösningar inom en generös och förnuftig ram anpassade efter den enskildes behov eftersom detta ger en bättre boendemiljö och ett bättre samhälle än centraliserade lösningar som saknar folklig förankring. Internationellt har de negativa konsekvenserna med en hård centralstyrning genom åren visat sig med skrämmande tydlighet.

Partiernas politiska mål i linje med våra krav och önskemål
Bland de mål som lagts fast av partierna i kommunens politiska majoritet återfinns ett antal av våra krav och önskemål. Vi ser givetvis med tillförsikt fram emot att majoriteten nu lever upp till dessa mål.

Bland dessa mål återfinns följande:
”Detaljplaner framställs efter invånarnas behov.”
”Enklare att få göra tillbyggnader och extra byggnader.”
”Underlätta för fritidsboende att bli permanentboende.”
Den politiska majoriteten vill även ha mindre pekpinnar och mera valfrihet och större möjligheter för individen att påverka sitt liv.
Vi kan inte se att ovan nämnda mål är förenliga med det föreliggande detaljplaneförslaget.
Vi ser därför fram emot att kommunens politiska majoritet är lyhörd inför våra krav, vilka på viktiga punkter sammanfaller med de politiska målen.

Fler hus med loft än originalstugor i dagens Årsta Havsbad
I dagens Årsta Havsbad finns det cirka 100 hus med loft men endast 6 originalstugor. Detta visar en fotografisk inventering som Årsta Havsbads Fastighetsägareförening låtit utföra under sommaren. Denna inventering kommer vi att åberopa vid ett eventuellt överklagande.
I en tidigare skrivning skrev kommunen: ”Det är dock en stor tillgång för området att så många som möjligt av originalstugorna finns kvar.” Nu har det visat sig att det endast finns sex originalstugor kvar av de ursprungligen fler än 770 uppförda stugorna inom det så kallade HSB-området. Det är en allvarlig förfalskning av fakta att påstå att vårt område inte förändrats så att de flesta av våra hus idag ser ut på ett annat sätt än originalstugorna. Att döma av planhandlingarna har kommunen inte heller genomfört någon seriös inventering av hur våra fastigheter utvecklats under årens lopp.
Precis som på Södermalm i centrala Stockholm och inom flera andra boendemiljöer runt om Stockholms innerstad har Årsta Havsbad utvecklats under åren utifrån de boendes behov och vilja. Det finns idag flera röda hus på Södermalm än det finns originalstugor i Årsta Havsbad.

Idag ett trevligt område med individuella lösningar anpassade efter naturen
Att promenera inom Årsta Havsbad idag är trevligt, inte minst på grund av alla skiftande synintryck av de varierade husen. De flesta hus har byggts ut och anpassats efter kuperingen på tomterna. Färgvalen är individuella och åtskilliga gamla HSB-staket har ersatts med antingen häckväxter eller andra, mer moderna och väl anpassade staket. Vi finner att detaljplaneförslaget innehåller alltför sträng myndighetsstyrning av såväl färgvalen som staketföreskrifter. Dessa föreslagna regler som gravt inkräktar på äganderätten kommer därmed enbart att väcka motstånd hos de boende. Vi kräver därför att dessa detaljkrav skall tas bort från planen.
När HSB och Sven Wallander en gång uppförde Årsta Havsbad så var det med en för sin tid modern standard. Vi är övertygade om att de som en gång skapade Årsta Havsbad ville att området skulle utvecklas i samklang med tidens krav.
Låt Årsta Havsbad få bli ett skärgårdssamhälle ”i tiden, ljus och luft, bort från sot och damm” som HSB en gång skrev om Årsta Havsbad sina reklambroschyrer.

Nutidens hushållsstandard kräver ökad byggyta
För att behålla skärgårdsidyllen med generationsboende och acceptabel standard anser vi att en byggyta på upp till 90 kvadratmeter + möjligheter att bygga loft eller källare är rimligt på en medelstor tomt. Därför kräver vi en utökning av byggrätten till en boyta av minst 90 kvm med rättigheter att även bygga loft eller källare.
Huvudbyggnad och uthus skall dessutom kunna läggas samman till en huskropp om detta innebär en bättre planering av tomten som t ex sparar värdefull vegetation.
Ett av skälen för att vi kräver utökade boytor sammanhänger även med de nya energisparkrav som ställs på bostäder och som kommer att få en ytterligare skärpning efter kommande årsskifte. Tillbyggnader och/eller nybyggnader kommer att medföra krav på tjockare väggar innebärande att byggyta och boarea kommer att skilja sig markant åt. Det har som exempel gjorts beräkningar som säger att ett hus med 70 kvm byggyta enbart får en boarea om 55-60 kvm.
Ett annat skäl för ökade byggrätter sammanhänger med det planerade nya VA-systemet för året runtbruk. Vi måste kunna få lov till att bygga till toalett- och tvättrum och i många fall större kök.
En mer måttfull förstoring upp till 90 kvm byggyta inom området kommer enligt vår uppfattning inte att negativt förändra den ursprungliga karaktären samtidigt som den skulle medföra en skälig, modern bostadsstandard för barnfamiljer eller andra familjekonstellationer att bo drägligt, vare sig det rör sig om fritids- eller permanentboende.
Vi kräver vidare att regeln om att endast en 1/10-del av tomtens area får bebyggas skall tas bort ur detaljplanen. Detta är en förutsättning för att alla ska kunna tillgodogöra sig en ökad byggrätt. Ett oavvisligt rättvisekrav.

Hus med loft och/eller källare sparar på naturmarken
Som förslaget idag är presenterat tillåts man inte att bygga inredningsbara loft eller källare. Fastighetsägareföreningen kräver dock att det även i fortsättningen ska bli tillåtet att bygga loft och källare i Årsta Havsbad. Ett viktigt argument för detta är att man då tar mindre mark i anspråk, mark som kan behållas grön. Ett lika viktigt skäl är att cirka 100 fastighetsägare redan har fått uppföra sådana hus i Årsta Havsbad. Den i samhället vedertagna principen om likhet inför lagen kräver att alla skall ha samma rätt i samma område.

Bort med alla överdrivna och detaljerade föreskrifter och restriktioner
Vi kräver ett borttagande av alla detaljerade föreskrifter och restriktioner omfattande takvinklar, färgsättningar, staket, trädfällningar och liknande.
Våra tak skall enligt planen vara låga med en takvinkel om högst 22 grader, vilket ger problem vintertid med snön. Det tvingar upp många äldre på taken för skottning, något som innebär risk för fallolyckor. I vårt klimat är det inte bra med alltför platta tak. Därför kräver vi möjligheter att få uppföra hus med brantare takvinklar.
Husen skall enligt planförslaget endast målas i röda, gröna eller gula nyanser. Det skall även krävas tillstånd för avverkning av större träd.. I programmet står: ”En för platsen naturlig växtlighet ska uppmuntras”. Den här typen av detaljerade föreskrifter är enligt vår uppfattning meningslös och kommer att motverka syftet att få de boende med sig för de övergripande mål man har med planen. Förbuden mot trädfällning av höga träd på fastighetsägarnas egen mark kommer med största sannolikhet inte att helt åtlydas och det kommer knappast att finnas resurser hos kommunen att i efterhand kontrollera om fällda träd verkligen uppfyllde reglerna om fällningsförbud. Färgsättningarna på husen skiftar idag på sätt som gör att det bara kommer att se konstigt ut om man för framtiden enbart skulle vara tvingad att måla i de anbefallda nyanserna, därtill utan möjligheter till att ha andra färger på knutarna och liknande.
Planförslagets begränsning av husens gavelbredd gör att ny- eller tillbyggda hus i de flesta fall måste uppföras på sätt som mest liknar långsmala baracker.
Vi kräver att alla dessa restriktioner, vilka vi levt väl utan i alla år, skall tas bort ur förslaget.

Bevara vår museistuga men låt övriga originalstugor förändras
I området finns nu endast 6 originalstugor kvar. En av dessa är vår museistuga som givetvis skall bevaras till framtiden. Vi anser att det räcker med att bevara denna stuga. De övriga 5 stugorna kan därför ges samma byggrätt som övriga hus i området. Att föreslå att dessa fastighetsägare varken får riva, förändra eller bygga nytt torde vara en diskriminering som inte står att finna ett modernt samhälle.
Vi kräver att förslaget ändras på denna punkt och att dessa 5 fastigheter ska ha samma förutsättningar som övriga i Årsta Havsbad att få förändras enligt de regler som beslutas.

Gärna hotelltomt och möjlig utbyggnad av föreningsgården
Vi stöder helhjärtat förslagen om att i planen lägga in en tomt för ett framtida hotell och möjligheter att utveckla och bygga ut föreningsgården.
Enligt detaljplaneförslaget skall tillkommande bebyggelse i badparken målas grön.
Vår föreningsgård, som ligger centralt i badparken, har sedan 70-talet varit målad faluröd något som faktiskt upplevs som hävdvunnet i området speciellt som gården används flitigt av vårt rika föreningsliv.
I planen föreslås att dansbanan skall skyddas genom ett rivningsförbud. Vi slår gärna vakt om vår dansbana men vill påpeka att dansbanan tidigare låg i nästa slänt närmare badet samt att scenen fick sin nuvarande storlek genom en utbyggnad på sent 70-tal.

Inga nya parkeringsytor på värdefull grönmark
Det finns idag inte några intressen hos de boende i området att omvandla ytterligare gröna ytor till parkeringsytor. Vi säger bestämt nej till förslagen om att etablera nya parkeringsytor i naturparken i förlängning av Materialgårdsvägen samt på den f.d. minigolfbane-tomten vid nedfarten till Årsta brygga. Dessa två områden kan eventuellt upplåtas för bostadsändamål.
Eventuellt kan marken mellan nuvarande parkering och Parkvägens förlängning i Badparken – dock inte ned till föreningsgården – i planen betecknas som möjlig parkeringsyta för att säkerställa ett reservområde för eventuellt framtida parkeringsbehov
Vi skulle gärna se att den nya planen möjliggör utbyggnad av en gång- och cykelbana längs med Årsta havsbadsvägen, samt båtplatser och en pir vid Båtstigen för att trygga båtlivets behov.

Planera området med framtida energisystem som t ex solpaneler
Det vore av värde om kommunen intog en mer positiv inställning till bergvärme och solpaneler, vilka i kombination kan förbättra och utöka fastigheternas energimöjligheter.
Därigenom kan man i framtiden kompensera det ökade energibehovet till uppvärmning som VA-anläggningen kräver, både inomhus och i mark ut till “kopplingspunkten”. Därför bör en kommande plan inte bara tillåta utan även framhålla nyttan av solpaneler och bergvärme.
Ett förbud mot solpaneler strider mot Miljöbalken 2:a kapitlet, 5:e paragrafen “Allmänna hänsynsregler m m” . Där framgår att
“Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas”.

Ett nytt vatten- och avloppssystem bevarar havsbadsidyllen
Det är bra med en VA-lösning med vatten och avlopp året om och som säkerställer vattenförsörjning samt en framtida god miljö. Det är oerhört angeläget av miljöskäl.
Vi kräver att kommunen står fast vid utbyggnaden av VA till Årsta Havsbad och att kommunen skall vara huvudman för det nya VA-systemet.
Med tanke på planerna att dels dra ledningar inom Årsta Havsbad, dels även dra dem vidare till Dalarö genom Årsta Havsbad är det i högsta grad önskvärt om kommunen i planen markerar var huvudledningarna mer exakt är tänkta att dras.

Men ett nytt VA-system kräver en radikalt ändrad detaljplan
Men ska vi ställa oss bakom att våra medlemmar tvingas betala höga kostnader för ett nytt VA-system måste detaljplanen ändras så att möjligheterna att utveckla fastigheterna inte begränsas. Skall vi gå med på att våra medlemmar ska investera upp emot 200 TKR i ett nytt VA-system – hur angeläget detta än är – måste vi kunna få till stånd en rimlig utveckling av våra fastigheter. Det nuvarande detaljplaneförslaget lägger en död hand över Årsta Havsbad!
Skulle det nya detaljplaneförslaget accepteras kringskärs fastighetsägarnas möjligheter för om- och tillbyggnad mycket hårt. Inte minst därför vill vi verka för att kommunen ger en rejäl rabatt på anslutningsavgiften. Enligt den information vi nyligen fått kommer anslutningsavgifterna att kraftigt gå upp under de närmaste åren. Det talas till exempel om en 40%-ig höjning redan till år 2009. De 10 000:- kommunen erbjuder är därför en droppe i havet jämfört med de investeringar de flesta tvingas till med små möjligheter att på ett bekvämt sätt kunna utnyttja sina fritidshus även under den kallare delen av året.
Det bästa och billigaste för både kommunen och fastighetsägarna är givetvis att ta bort begränsande restriktioner och öka byggrätterna och bygga upp ett nytt VA-system som är ytterst viktigt av miljöskäl.

Sammanfattningsvis tar Årsta Havsbads Fastighetsägareförening skarpt avstånd från förslaget till detaljplan och kräver en genomgripande omarbetning med ökade byggrätter upp till 90 kvm med möjlighet att bygga loft. 
Vi kräver ett borttagande av alla detaljerade föreskrifter och restriktioner omfattande takvinklar, färgsättningar, staket, trädfällningar och liknande. Därutöver kräver vi att regeln om att endast en 1/10-del av tomtens area får bebyggas tas bort ur detaljplanen 
Vi ställer oss bakom planerna på ett nytt VA-system i Årsta Havsbad för året runt bruk. Men detta kräver naturligtvis att planen ändras så att våra medlemmar kan nyttiggöra sig av detta system genom ökade byggrätter. 
Detta remissvar stöds inte bara av våra medlemmar utan även av många andra Årsta Havsbadsbor som kontaktat oss. Vårt informationsmöte om detaljplanen och VA-systemet, i vilket kommunstyrelsens ordförande och tjänsteman från VA-sidan deltog, var det i särklass mest välbesökta med cirka 240 deltagare.

Årsta Havsbad den 16 september 2008
Årsta Havsbads Fastighetsägareförening
För styrelsen
Ingwar Åhman-Eklund
Ordförande