Category Archives: Uncategorized

Så Går Arbetet (uppdat 16-11-14)

Resultatet från vattenproverna i områdena E och D är godkänt. Det innebär att fastighetsägarna i de två områdena får koppla ihop ledningarna på tomten med kommunens VA-ledningar.
De fastighetsägare som får koppla ihop ledningarna med kommunens VA-ledningar, kommer inom kort att få ett brev hemskickat med förbindelsepunktens läge och fakturan för anslutningsavgiften.
Etapp 1 (Årsta Havsbadsvägen)
Färdigställande av E1 (Årsta Havsbadvägen) har påbörjats med NCC som entreprenör. Asfaltsarbeten kommer troligen ske till våren så fort vädret tillåter.
Etapp 4
Arbetet fortsätter i etapp 4, Vi arbetar mellan Briggvägen/Elektriska gatan samt från Loggvägen och vidare.
Nu är det totalt 80 stycken fastigheter som är driftsatta i Årsta Havsbad.

Förslag till utformning av området kring Årsta Brygga (Utöbryggan)

Vår styrelse har arbetat fram följande förslag tiil synpunkter på planering av området kring Årsta Brygga. Nu vill vi ha synpunkter på vårt förslag från DIG som medlem:
Årsta brygga, även ofta kallad Utöbryggan, byggs nu om. Bryggan förstärks för att kunna klara av trafiken på ett säkrare och mera passagerarvänligt sätt. När det gäller själva bryggan är alla beslut om utformningen redan antagna så dess utformning är svår att påverka.
Däremot är det fortfarande möjligt att påverka utformningen av området kring Årsta brygga inklusive parkeringsytorna vid Videnäsvägen och skogen vid Årstahavsbadsvägen. Marken omedelbart innanför bryggan ägs på kiosksidan av Skärgårdsstiftelsen och på den andra av vår samfällighet.

Därför har fastighetsägareföreningen nu tagit fram ett förslag om hur vi vill att detta område ska planeras i syfte att förbättra miljö och service i Årsta Havsbad.
Detta förslag skall överlämnas till markägarna och Haninge kommun och sedan processas ihop med dem.

Årsta Havsbads Fastighetsägareförening föreslår att den närmaste omgivningen planeras så att den ger ökat liv åt platsen och service åt resenärerna vilken även kan utnyttjas av oss som bor i området.

Vi är positiva till den väntsal med kiosk som planeras på skärgårdsstiftelsens tomt på den plats där grill- och glasskiosken ligger idag. Vi ser det också som angeläget att kioskens nuvarande ägare kan driva den kommande kiosken eftersom han gör att ett mycket bra arbete.
Vi vill även att den nya planen ger möjlighet till försäljning och/eller service i några mindre bodar (gärna röda typiska skärgårdsbodar) nära bryggan. Skulle någon vilja etablera en restaurang vid bryggan skulle vi välkomna detta.

Föreningar på Utö skulle gärna se någon mera profilerad byggnad i form av ett fyrtorn nära bryggan men detta vill vi avvakta med att ta ställning till tills förslaget blir mer konkretiserat.

När det gäller parkeringarna är vi positiva till en viss utökning av parkeringarna vi Videnäsvägen. Men vi vill behålla träden på den fastighet vid Årstahavsbadsvägen nära bron där det tidigare låg en minigolfbana.

Sammanfattningsvis bör platsen vid bryggan utformas så att man upplever en positiv förstärkning av servicen och av platsens identitet som en viktig knytpunkt i skärgården och en port mot övärlden utanför Södertörn.

——————————————————————-

Våra synpunkter har delvis tagits fram i samråd med de föreningar på Utö som har intressen kring bryggan. Efter att vi nu låtit våra medlemmar lämna synpunkter på vårt förslag kommer vi att överlämna det till kommunen och markägarna med en hemställan om att de beaktar våra synpunkter vid den fortsatta planeringen.
Årsta Havsbads Fastighetsägareförening Fredagen den 14 oktober 2016 Ingwar Åhman-Eklund Ordförande

Så Går Arbetet! (uppdat 16-09-30)

Område F

Vattenproverna från område F visar att vattnet är godkänt. Fastighetsägare i område F kommer snart att få hem ett brev där det står att det är okej att koppla ihop ledningarna på tomten med kommunens ledningar i gatan. I samma brev medföljer fakturan för anslutningsavgiften.

Område E
Arbetet har startat i område E, vi arbetar med att skicka fakturaunderlagen så snart som möjligt.

Område D
Arbetet har startat i område D. Vi arbetar med att skicka fakturaunderlagen så snart som möjligt.

Etapp 4
Vi arbetar på Loggvägen och Kolonivägen, efter det jobbar vi på Elektriska gatan.

Eldningsveckor 2015

Information om eldningsveckor i Haninge Komun under 2015 är enligt följande:

På våren
Veckorna 15–16, (6–19 april), med föregående veckoslut samt valborgsmässoafton.

På hösten
Veckorna 41–42, (5–18 oktober), med föregående veckoslut.

Du får inte elda upp ditt avfall. Det gäller både företagare och privatpersoner. Det är till exempel aldrig tillåtet att elda hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller likande material, eftersom det kan sprida skadliga ämnen och orsaka störningar för omgivningen.

I område utanför detaljplan eller samlad bebyggelse (färre än 10 bostadshus) är det även tillåtet att elda små mängder torrt trädgårdsavfall under andra tider. Tillåtelse att elda gäller under förutsättning att eldningen inte orsakar störningar på omgivningen och att eldningsförbud inte är utfärdat av brandförsvaret.

Du som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse i högst två år.

Mer nyttig information angående eldning kan ni med fördel läsa på Södertörns brandförsvarsförbund: http://www.sbff.se/privat/elda-och-grilla/

Nyttiga kontaktuppgifter!

Som bekant är V/A arbetet i full gång nu i Årsta Havsbad. I och med detta arbete så uppstår ofta frågor och funderingar hos våra fastighetsägare. En del irritationer som uppstått på sistone är skador på staket, igenlagda diken m.m. där fastighetsägare inte har fått ett meddelande från entreprenören  att ett fel har begåtts och inte heller ett besked på när det kommer att åtgärdas. För de som är året runt boende så kan vi följa framfarten av arbetet på nära håll och upptäcka brister vart efter de uppstår, men för de som är sommarboende så kanske fastighetsägaren möts av en skada på exempelvis staket, eller ett dike som inte längre fungerar när de besöker sin stuga.

För att vara till hjälp vill vi förmedla kontaktuppgifter till ansvariga inom dessa områden och råder er att kontakta dem om ni har frågor eller om det uppstått problem vid er fastighet i förhållande till V/A arbetet.

För frågor rörande anslutningspunkter för V/A så skall ni vända er till:
Maria Rundqvist tel. 08-606 82 06, maria.rundqvist@haninge.se

Har ni frågor eller problem rörande vägar, diken, staket m.m. så skall ni vända er till Joakim Fahlen, mobil: 073-515 93 97  joakim.fahlen@infrakonsult.se

Enligt information till oss så är Joakim är anställd av kommunen och arbetar på plats ute i Årsta Havsbad.

——————————————————————————————-

Önskar ni få kontakt direkt med entreprenören SIAAB angående enklare frågor om anslutningspunkt eller grävningsarbeten så kan ni kontakta:

Tomas Ragnarsson
tomas.ragnarsson@siaab.se
mobil: 076-1005635 (vardagar mellan 07:00-16:00)

Leif Lövén
leif.loven@siaab.se
mobil: 070-5818886 (vardagar mellan 07:00-16:00)