Årsta Havsbads Samfällighetsförenings årsstämma röstade nej till detaljplanen!

Ingwar Åhman-Eklunds motion till Samfällighetsföreningens årsmöte den 7 april ledde till en lång debatt. Även styrelsen föreslog mötet att bifalla motionen, som i sitt yrkande menade att vi ska säga ett klart NEJ till föreliggande detaljplan för Årsta Havsbad. Ett par medlemmar yrkade avslag på motionen, men efter votering visade det sig att en överväldigande majoritet av de närvarande gick på motionärens och styrelsens linje. Det blev alltså ett starkt uttalande mot detaljplanen!