Category Archives: Uncategorized

Fastighetsägareföreningens Årsmöte 2015

Vi vill härmed informera om Årsta Havsbads Fastighetsägareförenings årsmöte!

Detta äger rum lördagen den 28 mars kl.14:00 i föreningsgården.

Motioner skall vara inlämnade senast 8:e mars. Det går bra att maila dem till vår epost adress: styrelsen@arstahavsbad.org eller posta dem till:

Årsta Havsbads Fastighetsägareförening
2447 Torget
137 97 Årsta Havsbad

Väl mött!

Motioner till Samfällighetens Årsmöte

Onsdagen den 22:a april har Årsta Havsbads Samfällighetsförening sitt årsmöte, denna gång i Åsö Gymnasium på Södermalm.

Vi vill med detta påminna våra medlemmar om att motioner till Samfällighetens Årsmöte skall vara inne senast 31 januari! Dessa lämnas/skickas till Årsta Havsbads Samfällighetsförening, Box 32 Torget, 137 97 Årsta Havsbad.

Bild

Installationsbidraget för LTA-pumpen kvar

Efter uppvaktningar från Fastighetsägareföreningen och skrivelser från Samfällighetsföreningens styrelse har Haninge kommun justerat ett tidigare antaget förslag av Stadsbyggnadsnämnden. Det tidigare aviserade bidraget för nedgrävning av LTA-pumpen på fastighetsägarens egen mark blir kvar – fram till år 2017. Därefter tas det bort.
Läs mer om det här via den här länken: Kostnader och avgifter

Med detta tillönskar styrelsen för Årsta Havsbands Fastighetsägareförening alla medlemmar En Fröjdefull Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

 

 

Om VA-utbyggnaden i ÅH – senast nytt

1. Etapp 1, sträckan längs Årsta Havsbadsvägen, försenas. Måste samordnas än mer med Trafikverkets anläggning av gångbanan. Arbetet görs därför ett uppehåll och kommer att slutföras först under kommande vår.

2. Arbetet med övriga etapper fortsätter enligt plan. Dock kommer Vattenfall inte att kunna lägga ner planerade mark-elledningar samtidigt som VA grävs. Flera omständigheter försvårar detta, vilket innebär att Årstaborna får finnas sig i att småvägarna grävs upp två gånger, en för VA med djupare schakt och en för Vattenfall med grundare schakt.

3. Samtliga fastighetsägare i ÅH som tillhör etapp 3 måste lämna in sina synpunkter på var förbindelsepunkten bör läggas senast den 5 december.

4. Tillhör du etapp 4 måste synpunkterna inlämnas senast den 15 januari 2015. Ett bra ställe att lämna synpunkterna är info-boden vid stora p-platsen. Se avsnittet nedan om öppettiderna.

5. Har du berg där förbindelsepunkten är planerad att läggas? Har du staket? I så fall måste du avlägsna staketet minst två meter åt varje håll från förbindelsepunktens placering, detta eftersom man kommer att spränga och man vill inte orsaka sprängskador på staketet.

6. LTA-pumpen beställs av varje fastighetsägare enligt särskilt formulär som finns att hämta via VAavdelningens hemsida. Eller i infoboden. Pumpen och dess magasin måste placeras utomhus och inte inne i någon byggnad eller under någon terrass eller motsvarande. Den måste vara lättåtkomlig för kommunens servicekillar.

7. Tidsplanen för utbyggnaden i stort är inriktad mot att alla etapper ska vara klara i december, 2015. Sen återstår dock återställningsarbeten, intrimning, kontroller och liknande innan allt kan tas i bruk. Då måste även du som fastighetsägare ha låtit installera LTApumpen och fått installationen godkänd. Först därefter kommer faktureringen ske av anläggningsavgifterna. Räkna alltså med att den fakturan kommer någon gång under 2016.

Ett par notiser om VA-utbyggnaden i Årsta Havsbad

Funderingar om den aktuella VA-utbyggnaden i Årsta Havsbad? Frågor om hur man bäst skulle kunna placera LTA-pumpen på den egna tomten? Undringar om kommande VA-avgifter och VA-taxor?
Allt det här och lite till kan du få svar på om du besöker VA-enhetens informationsbod mitt på p-platsen mellan Badvägen och Torget. Personal finns på plats för att svara på dina frågor varje onsdag under udda veckor mellan kl. 15 och 18.

Som du kanske läst i den information om VA-avgifterna längre ner på den här sidan har Stadsbyggnadsnämnden i princip sagt ja till VA-avdelningens förslag att inhibera (ta bort) det kommunala bidraget  till installation av LTA-pumpen på din egen fastighet (bidraget har hittills legat på 14 500 kronor). Detta förslag skulle träda i kraft den 1 januari 2015. Men nu har kommunstyrelsen, bland annat efter påtryckningar från både enskilda och intresseföreningar i Årsta Havsbad, beslutat att återremittera ärendet till nämnden för att ytterligare se över frågan. Den kommer upp på kommunstyrelsens bord igen för ett nytt avgörande i slutet av november för att därefter definitivt klubbas av kommunfullmäktige i början av december.