Aktuellt från Årsta Havsbads Fastighetsägareförening

Det är främst två områden som under en tid, och alltjämt, är i fokus för Fastighetsägareföreningens styrelse.
Det ena rör den sedan juli i år beslutade förändringen i Plan- och Bygglagen, som populärt brukar kallas Attefallslagen (efter förre bostadsministern Stefan Attehall). I huvudsak medger den förändringen att den som äger en villa eller motsvarande (t ex fritidshus) på egen mark får bygga till maximalt 15 kvm byggyta – även om det strider mot gällande detaljplan – utan bygglov (men väl bygganmälan). Vidare får man inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus, t ex i källarplanet, även om det strider mot detaljplanebestämmelserna (bygganmälan krävs dock). Slutligen får man utöver Friggebod uppföra ytterligare ett komplementhus om max 25 kvm, eller, om man hellre vill det, dela upp det om 20 kvm bostadshus och 5 kvm förråd, allt utan bygglov, men väl bygganmälan.
En kommun och dess Stadsbyggnadsnämnd kan inte bara avvisa den nya lagen och förbjuda dess tillämpning. Däremot kan kommunen ställa fortsatt krav på bygglov för både utbyggnad och komplementhus om
a) området anses utgöra särskilt värdefull miljö,
b) huvudbyggnaden anses som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt,
c) tillbyggnaden och komplementbyggnaden är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
Som tidigare meddelats har Haninge kommun hittills informerat om att man inte kommer att medge bygglov enligt den justerade Plan- och Bygglagen för bland annat Årsta Havsbad, åberopande kriterierna ovan.
Men – en delegation utsedd av styrelsen har under senare tid uppvaktat kommunalrådet, tillika Stadsbyggnadsnämndens i Haninge ordförande, Peter Olevik Dunder, där vi begärt att man inom kommunens politiska ledning bör tillåta åtminstone delar av lagen, främst tillbyggnadsmöjligheterna om 15 kvm, ska beaktas med positiva ögon, dvs bygglov bör beviljas där så är möjligt.

Det andra ärendet rör frågan om de föreslagna höjningarna av avgifter och taxor för kommunalt VA. De nu gällande avgifterna och taxorna har i stort legat stilla sedan 2009, och VA-avdelningen i Haninge kommun har fått krav på sig att förbättra sin ekonomi genom att analysera och justera dessa taxor. Det man kommit fram till innebär betydande höjningar, särskilt avseende anläggnings- (anslutnings-)avgifterna. Den tidigare mer eller mindre utlovade ersättningen om 14 500 / fastighet som installationsbidrag för den obligatoriska LTA-pumpen föreslås nu tas bort och avgiften i övrigt höjs även den.
Även den här frågan togs upp i samtal med kommunalrådet Olevik Dunder, som dock förklarade att tidigare domstolsutslag gjort klart att kommunen inte behöver utbetala installationsbidrag för LTA-pumparna. Han underströk också att någon gång måste man sätta ner foten och ta bort ett sådant bidrag. Skulle det inte göras nu, skulle det sannolikt göras kommande år. För Årsta Havsbads del skulle det kunna riskera att innebära att några, som i ett sådant fall skulle få fakturan för anläggningen 2015 skulle få bidraget, medan andra, som skulle få fakturan under 2016 inte skulle få bidraget. Därför har vi tyckt att likställighetsprincipen bör råda i det här fallet, sa Olevik Dunder, vilket innebär att vi förordar att bidraget tas bort nu och inte senare.
Den här frågan kommer att avgöras av kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF) under hösten. Fram till dess undersöker vi om det finns lagliga möjligheter att få kommunen att fortsätta med bidraget under hela VA-utbyggnadstiden i Årsta Havsbad.

4 responses to “Aktuellt från Årsta Havsbads Fastighetsägareförening

 1. isabel vanderberg

  Hej!
  Vad gäller installationsbidraget så har det tagits upp i varenda infomöte och i alla infohäften som vi har fått under det senaste året,
  man får stå vid sina utttalanden och särskilt från politikernas sida för att kunna behålla sin trovärdighet. Man utlovar inte ett sådant betydande bidrag till många välbehövliga och för sen mitt i processen
  ta bort det. Det är ett oroväckande tonläge från fastighetsföreningen i ÅH som tyder mer på en acceptans för alla höjningar som plötsligt dycker upp i processen. Vet någon överhuvudtaget vad allt kommer att kosta eller får man bara en räkning serverat . Detta skulle inte vara möjligt på resten av marknaden.
  Jag har redan skrivit till styrelsen i ÅH och till Dunder så ni behöver inte tipsa om det.
  Det hela blir mer och mer bedrövligt . Protestlistor är på plats.
  Hälsning.
  I Vanderberg.

 2. Tommy Carlsson

  Nya detaljplanen i Årsta Havsbad är en kraftig försämring av byggrätten!
  För knappt ett år sen så var vi i kontakt med fastighetsägareföreningen då vi precis tagit del av ett beslut från Mark och miljödomstolen gällande komplementbyggnader. Vi förmedlade till en av styrelseledamöterna hur det låg till vilket inte riktigt togs på allvar enligt vår mening.
  Se kommentar från föreningen:
  ”Och apropå bygg och mark: vi har just nåtts av ett rykte om att Mark- och Miljödomstolen nu fastslagit att inom Årsta Havsbad kommer endast en komplementsbyggnad att tillåtas vid sidan av huvudbyggnaden. Till komplementsbyggnader räknas det uthus på 10 kvm som tillåts enligt detaljplanen, men även Friggebodar. Antingen det ena, eller det andra alltså, inte både och. Detta undersöker vi just nu. Är ryktet enbart ett rykte eller är det verkligen fastslaget?
  Vi återkommer så fort vi säkert vet något.”

  Så här ligger det till:
  Enligt nu gällande detaljplan får ett uthus med en byggnadsarea om högst 10 kvm byggas på fastigheten. Viktigt i sammanhanget är att både ett ”uthus” och en ”friggebod” räknas som en komplementbyggnad, (fastställt av Mark- och miljööverdomstolen, dom 15 januari 2013, mål nr P 3537-12). Detta innebär att inga friggebodar utöver uthuset om 10 kvm kan eller får uppföras enligt den nya detaljplanen.
  Vi anser att den här frågan är mycket viktigare och större än frågan om ”Attefallshus” eller möjligheten att bygga ut sin fastighet med 15 kvm.
  Fokus från fastighetsägareförening bör vara att påverka Haninge Kommun att ändra den nya detaljplanen så att det inte blir kraftigt försämrade byggrätter vilket är fallet idag.
  Haninge Kommun har själva konstaterat att de ”skjutit sig själva i foten” då de inte hade koll på detta
  faktum vilket kan tyckas vara märkligt att man som en stadsbyggnadsförvaltning i en stor kommun inte har kännedom om de lagar och regler som gäller vid bygglov, bygglovsärenden och detaljplaner.
  Vi fastighetsägare (med en färsk dom från Mark- och miljödomstolen) som skriver detta har ett ärende hos kommunen och vi konstaterar att vi under 4,5 år har mötts av en anmärkningsvärd inkompetens genom felaktiga beslut, löften om bygglov m.m. som man inte har haft fog för.
  Det är viktigt för fastighetsägareföreningen att ta upp denna problematik med kommunen och vi
  tycker att den här frågan bör prioriteras i första hand. Det är självklart viktigt med frågan gällande
  ”Attefallshus” och de nya förhöjda avgifterna för vatten och avlopp men när vi nu får försämrade
  byggrätter så är frågan vad vi ska med nytt vatten och avlopp till, vilket vi längtar efter.

  Risken är att ingen kommer att vilja satsa på ett permanent boende i Årsta Havsbad…

  Hälsningar Tommy Carlsson

 3. Svar till Tommy Carlsson: du har fört fram ett viktigt ärende av stor betydelse för alla boende i Årsta Havsbad. Jag har nu haft ett samtal om bland annat detta med Mark- och Miljööverdomstolens uttalande med en av Sveriges främst experter på Plan- och Bygglagen (PBL). Hon har kollat upp domen via Internet och säger att domstolen nog fått det hela om bakfoten. Tydligen, i vilket fall enligt experten, har den fastighetsägare som fått nej till två komplementbyggnader sökt bygglov till ytterligare ett uthus när det redan fanns ett uthus på tomten. Hade man i stället bara låtit bygga en Friggebod, som inte kräver bygglov, och hade den placerats och uppförts enligt gällande regler så hade den sannolikt fått stå kvar där än idag. Experten klargör att uppförande av Friggebod inte får hindras under förutsättning av att den ställs 4,5 meter från tomtgräns (eller närmare om grannen så medger) och inte är högre än 3 meter upp i nock.
  Jag har även bett om att få Mark- och Miljödomstolens färska domslut om komplementbyggnader i Årsta Havsbad från bygglovschefen i Haninge för närmare granskning. Återkommer om detta – och annat – på hemsidan.
  /Hans Gordon, web-master

 4. Ingwar Åhman-Eklund

  Kommunstyrelsen i Haninge har återremitterat ärendet om ny VA-taxa för att se över LTA- installationsbidraget en gång till innan beslut den 27 okt.
  Bra om vi hör av oss till politikerna och framhåller att man inte bör ändra ett löfte man givit om bidrag mitt i genomförandet av en installationsprocess.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *